Organisatie STO-GOAL

Bestuurlijk overleg
Deze groep bestaat uit de vier vmbo-besturen van de techniekscholen, waarvan een van de bestuurders als penvoerder optreedt, en die samen de formele verantwoordelijkheid dragen binnen de kaders van de regeling en de daarin beschreven verantwoordelijkheden van de penvoerder. De taken van het bestuurlijk overleg zijn op strategisch niveau: het vaststellen en op hoofdlijnen monitoren van de investering- en exploitatiebegroting en het op strategische hoofdlijnen bewaken en bijsturen van de voortgang van het project. De schoolbesturen laten zich twee keer per jaar informeren over de voortgang van het project door de penvoerder en de projectmanager. De penvoerder onderhoudt de verbinding met de stuurgroep.

Stuurgroep
De stuurgroep bewaakt de uitvoering en neemt, binnen het mandaat van het bestuurlijk overleg, besluiten over mogelijke bijsturingen en wijzigingen en komt tweemaandelijks bij elkaar. De stuurgroep bestaat uit de directeuren van de vier technische vmbo-scholen, het mbo (Da Vinci), School & Bedrijf , de penvoerder, de bestuurder van de penvoerder en één vertegenwoordiger van de directeuren van de techniekverwante scholen. De stuurgroep bewaakt onder begeleiding van de projectmanager het product en proces en legt verantwoording af aan de besturen van de techniekscholen. De taken van de stuurgroep, onder eindverantwoordelijkheid van de penvoerder, zijn: het (binnen het mandaat van het bestuurlijk overleg) vaststellen van de investering- en exploitatiebegroting, bewaken van de uitvoering van het beleid en bewaken van de financiën met betrekking tot de investeringen en exploitatie. De penvoerder is vertegenwoordigd in de stuurgroep (voor de rol zie regeling van het ministerie artikel 1.5 penvoerder schap, lid 1 t/m 4 en Bijlage 6 – Afspraken ten aanzien van het penvoerderschap) en voert de financiële administratie van de regionale samenwerking uit.

Klankbordgroep
De klankbordgroep geeft adviezen in de verschillende onderdelen in het project. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven, studenten en docenten van de (v)mbo-scholen, accountmanagers uit de regio en vertegenwoordigers van het primair onderwijs en gemeenten. De klankbordgroep levert input aan de stuurgroep. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen.

Externe ondersteuning
De regio wil voor een aantal dagen externe kwaliteitsondersteuning en monitoring inschakelen. Deze kwaliteitsondersteuner adviseert gevraagd en ongevraagd bovenstaande groepen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze ondersteuning wordt aangeboden vanuit de landelijke ondersteuning.

Projectmanager
De projectmanager is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het project. De taken zijn:

  • Maximaal ondersteunen, ontzorgen en adviseren van de leden van de stuurgroep;
  • Uitvoeren van het beleid en doelstellingen op basis van het projectplan, begroting met activiteitenplan;
  • Inrichten van de projectorganisatie met duidelijke taken en verantwoordelijkheden;
  • Inhoudelijk en procesmatig aansturen van de werkgroepen;
  • Zorgen voor de uitvoering van de verduurzaming en borging van het project in de wet- en regelgeving OCW;
  • Afstemmen en bewaken van investeringen en kwaliteitsafspraken met de partners;
  • Contacten onderhouden met partners STO en overige relevante partners binnen en buiten het project;
  • Rapporteren aan de stuurgroep aan de hand van voortgangsrapportages per kwartaal;
  • Voortgangsrapportages op werkgroepsniveau (uren) i.s.m. projectondersteuning (administratie CVO-AV);
  • Evaluatie en monitoring voor verantwoording OCW – DUS-i op niveau 1, 2 en 3. 25

Werkgroepen bij de programmalijnen

De zes werkgroepen hebben ieder een projectleider en komen minstens zes keer per jaar bij elkaar. De projectleiders zijn operationeel, inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die in het projectplan omschreven zijn en zien toe op de onderlinge samenwerking en kennisdeling binnen de werkgroepen. De projectleiders stellen daarvoor per werkpakket een team samen dat bestaat uit vertegenwoordigers van de partners (bedrijven, School & Bedrijf, PO-scholen, de techniekverwante scholen en de technische vmbo-scholen en het mbo). Bij de start van het project worden de werkpakketten onder aansturing van de projectmanager opgesteld. De projectleiders hebben allen ervaring in het begeleiden van projecten in (school)teams. De werkgroepleden worden door de partners gefaciliteerd in tijd.