Programmalijn 3 Hotspots

Op dit moment vindt het technisch vmbo-onderwijs voornamelijk plaats binnen de schoolmuren, in statische gebouwen. De partners hebben de ambitie om het leren op de bedrijfswerkplek meer te integreren in het technisch vmbo.

Om het werk-plekleren een boost te geven, worden hotspots ingericht en bijbehorend lesmateriaal ontworpen. De partners zien een hotspot als een onafhankelijke opleidingsplaats, gebonden aan één van de technische sectoren, gefaciliteerd vanuit één of een cluster van bedrijven, waarin de mogelijkheid wordt geboden om leerlingen te laten werken aan hun vakmanschap en ervaring op te doen met nieuwe technieken en technologie.

De hotspots betreffen fysieke leeromgevingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande techniekomgevingen bij bedrijven of van een verzamelplek, zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (van het ROC Da Vinci). Leerlingen leren hier door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven. Een hotspot is verder de plaats voor specifieke expertises én de plek waar scholen en bedrijfsleven samenwerken voor het delen van kennis en faciliteiten over innovaties (in bedrijfsleven en onderwijs), experimenteren met toegepaste innovaties en waar de aansluiting tussen het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeterd wordt.

Door – in eerste instantie de vier technische vmbo-scholen – samen gebruik te maken van de hotspots, wordt in de toekomst een up-to-date en dekkend onderwijsaanbod gegarandeerd. Het is tevens een oplossing voor de te krappe huisvesting van het Gilde Vakcollege Techniek. Later kunnen ook de techniek-verwante scholen hierbij aansluiten. Omdat er nog geen hotspots zijn in de regio en er nog te weinig kennis in huis is, worden in de werkgroep eerst de diverse mogelijkheden verkend en wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld.

Tevens worden de behoeften, doelstellingen en randvoorwaarden (inclusief cofinanciering van bedrijven) in kaart gebracht. Vervolgens worden twee pilots voorbereid en uitgevoerd. Pas na evaluatie van deze pilots en het aanscherpen van alle plannen, wordt het aantal hotspots uitgebreid. Ten tijde van het schrijven van dit regioplan is op bestuursniveau de intentie uitgesproken om samen toe te werken naar een Regionaal Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. De ontwikkeling van de hotspots hoeft hierdoor niet geremd te worden. Integendeel, het ontwikkelen van hotspots is een goede voorbereiding én een mogelijke aanvulling. Een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus wordt gezien als de meest ideale, uitgebreide vorm voor de toekomst. Een RBIC kan de samenwerking en ontwikkeling die door Sterk Techniekonderwijs in gang zijn gezet een duurzaam karakter geven.

Zie ook: Nieuwe start werkgroep hotspot