Programmalijn 7 Lesprogramma’s digitale vaardigheden

De middelen die voorheen begroot waren voor de inrichting van de nieuwbouw van Gilde Vakcollege Techniek, worden in een vijftal activiteiten anders ingezet. Hoewel deze projecten raakvlakken hebben met andere programmalijnen, worden ze voor de zuiverheid bij elkaar gehouden in een zevende programmalijn. In deze programmalijn draait het om de ontwikkeling van twee lesprogramma’s op het gebied van programmeren en computational thinking voor alle leerjaren.

Bij de ontwikkeling van de leerlijnen wordt aandacht besteed aan de opbouw in de verschillende leerjaren (denk aan introductie en oriëntatie jaar 1, verbreden en verdiepen jaar 2, beginnende specialisatie jaar 3 en profilering jaar 4).

Docenten worden geprofessionaliseerd om digitale vaardigheden structurele aandacht te kunnen geven in het curriculum. Daarnaast wordt een specifiek lesprogramma logistiek en voorraadbeheer ontwikkeld voor de bovenbouw in aansluiting op het techniekprofiel M&T. Tot slot worden extra handen voor de klas gerealiseerd voor Gilde Vakcollege Techniek.

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende leerlijn programmeren voor leerjaar 1 t/m 4, toepasbaar op alle scholen.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een leerlijn ‘computational thinking’, toepasbaar op alle scholen, als manier van denken die op verschillende plekken in het onderwijs terugkomt en meerwaarde biedt (binnen de technische en niet-technische vakken theorie- en praktijkvakken, exacte vakken).
  • Het scholen van docenten op het gebied van programmeren en computational thinking voor leerjaar 1 t/m 4. Scholing van docenten wordt opgepakt met alle scholen in het samenwerkingsverband.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een leerlijn ‘Logistiek en voorraadbeheer’ (aansluitend bij Mobiliteit & Transport), als versterking van de onderwijskundige mogelijkheden voor toegepast programmeren in de bovenbouw naast de huidige mogelijkheden binnen de reeds bestaande leerlijnen (domotica, CNC enz.). Dit wordt ontwikkeld voor het Gilde Vakcollege Techniek en het Willem van Oranjecollege. Leerlingen krijgen binnen de technische beroepen in meer en mindere mate te maken met logistiek en voorraadbeheer. Binnen het bedrijfsleven wordt hier veel gewerkt met voorraadbeheerssystemen. Om deze systemen te kunnen gebruiken, dienen deze geprogrammeerd te worden en moeten de gebruikers begrijpen hoe het denken hierin werkt (computational thinking). Daarnaast bieden deze systemen voor de richting PIE-ICT praktische toepassingen van de theorie. Het Gilde wil een voorraadbeheersysteem aanschaffen dat op termijn in de nieuwbouw gebruikt kan worden en door docenten en studenten kan worden beheerd. In samenwerking met de leverancier wordt de leerlijn opgezet en worden docenten getraind, zodat het systeem tijdens de looptijd van het project benut kan worden voor onderwijs.
  • Het realiseren van extra handen in de klas voor techniek in de onderbouw en een extra uur programmeren voor Het Gilde Vakcollege Techniek. Met een deel van het budget dat beschikbaar komt door het niet kunnen maken van de oorspronkelijk begrote inrichtingskosten, worden extra handen voor de klas bekostigd voor het Gilde Vakcollege Techniek. Het gaat hierbij om techniek in de onderbouw, dat binnen het originele plan niet begroot was. Het Gilde streeft ernaar om per klas van 25 leerlingen niet alleen een docent (huidige situatie), maar ook een instructeur in te zetten en zo, via meer begeleiding voor leerlingen, betere onderwijskwaliteit te garanderen en meer projectmatig onderwijs te kunnen geven.

Nieuwe uitvoeringspartner programmalijn 7: IBM

Een belangrijke nieuwe partner die aangetrokken is voor deze programmalijn en als nieuwe cofinancier voor het project is IBM.

IBM ziet een enorme opgave om de (toekomstige) beroepsbevolking te trainen in digitale en 21e-eeuwse vaardigheden, die in steeds meer beroepen van belang zijn. Daarnaast ontstaat er een nieuwe generatie gebruikers van technologie: mensen die technologie in hun dagelijkse werkzaamheden inzetten, monteurs en degenen die de technologie programmeren en instellen voor dagelijks gebruik. Dit zijn bij uitstek technici op vakmanschapsniveau.

IBM voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar steentje bij te dragen aan het toekomstbestendig opleiden van deze groep en kan vanuit haar positie als wereldwijde speler ook een substantiële bijdrage bieden. Dit doen zij al sinds 1998. IBM heeft dan ook een online platform ontwikkeld, waarop leermaterialen te vinden zijn voor zowel leerlingen als voor bijscholing van docenten. In het kader van docentprofessionalisering geven instructeurs van IBM ook teacher-to-teacher-cursussen. Deze leermaterialen zijn niet zozeer gericht leren aan de hand van ‘gadgets’, maar op onderliggende vaardigheden en denkprocessen, waaronder creative, critical en computational thinking. Op die manier is het materiaal breed inzetbaar, zonder dat scholen een uitgebreide hoeveelheid technologie tot hun beschikking hoeven te hebben.

IBM biedt daarnaast materiaal aan rond soft skills, omdat IBM merkt en verwacht dat soft skills en bepaalde manieren van denken langer mee zullen gaan op de arbeidsmarkt dan harde (vak)vaardigheden, omdat die aan snelle innovatie onderhevig zijn. IBM stelt de door hen ontwikkelde lesmaterialen gratis beschikbaar voor het STO-project en ondersteunt de ontwikkeling van leerlijnen. Daarnaast zet IBM zich in voor docentprofessionalisering (teacher-to-teacher-training) en deelt kennis en ervaring die zij heeft opgedaan in andere onderwijsprojecten (waaronder in andere STO-regio’s en indien mogelijk vergelijkbare programma’s in andere landen).