De Regionale Drone-wedstrijd

De Regionale Drone-wedstrijd

– meer dan alleen vliegen  –

De Regionale Drone-wedstrijd

Verschillende scholen in onze regio zijn momenteel druk bezig met het voorbereiden van de allereerste Regionale Dronewedstrijd.

In navolging van de landelijke Drone Cup Finals, zal deze regionale wedstrijd uit een tweetal onderdelen bestaan.

Het eerste onderdeel wordt gevormd door het daadwerkelijk drone-racing. Verschillende teams van meerdere scholen bepalen met dit onderdeel wie de snelste en behendigste drone-vlieger is.

Het tweede onderdeel wordt door de drone-race obstakels gevormd. De teams ontwerpen en bouwen zelf spectaculaire obstakels die tijdens het drone-racing gebruikt gaan worden.

Deze obstakels zorgen voor extra spanning en kijkplezier bij zowel de deelnemers als bij het publiek.

Niet alleen de beste drone-piloot, maar ook het origineelste obstakel worden beloond!

Meer dan alleen drone-vliegen en een leuke tijd hebben.

Eén van de doelstellingen van ons onderwijs is het aanleren of versterken van 21e -eeuwse kennis en vaardigheden (SLO, 2014), zoals Probleem-oplossen, Computational Thinking en ICT-basisvaardigheden (Trilling&Fadel, 2009; Voogt & Pareja Roblin, 2010).

Het aanleren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat onze leerlingen beter voorbereid zijn op een snel veranderende maatschappij, waarin digitalisering en technische ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een steeds grotere invloed op het dagelijkse leven hebben (Platform Onderwijs 2032, 2016; SLO, 2014).

Voor het aanleren van deze vaardigheden is het echter noodzakelijk dat leerlingen komen tot ‘Deep Learning’, oftewel betekenisvol leren (Martinez & McGrath, 2014). Hierbij integreert een leerling bewust nieuwe kennis en vaardigheden in al aanwezige kennisstructuren (Novak, 2002). Uit het werk van Chin en Brown (2000) volgt dat ‘Deep learning’ alleen mogelijk is als leerlingen actief deelnemen. Deze actieve deelname uit zich in een autonome (leer)houding, waarbij leerlingen gemotiveerd zijn, zelf keuzes maken en zich voor hun eigen leerproces verantwoordelijk voelen.

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci &Ryan (2002) kunnen deze positieve effecten echter alleen bereikt worden, als de leeropdrachten in een autonomie-ondersteunende context aangeboden worden.

Volgens Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci (2004) kunnen er op een tweetal niveaus maatregelen genomen worden, die een autonomie-ondersteunende context beïnvloeden.

Allereerst zijn dit maatregelen op een structureel niveau. Dit zijn maatregelen die de autonomiebehoefte structureel stimuleren of beperken. Voorbeelden vallen maatregelen, zoals huiswerkoverhoringen, beperken van keuzemogelijkheden en het voorlezen van behaalde cijfers.

Naast deze structurele, worden er ook maatregelen op het interactieniveau tussen docent en leerlingen onderscheiden. Deze maatregelen hebben vooral met de onderlinge communicatie te maken. Volgens Deci e.a. (1994) zijn hierbij een drietal factoren van belang:

  • Het taalgebruik
  • Betekenis geven aan de leertaak
  • Het innemen van empathisch perspectief.

Deze factoren zijn ook in de door Koopman (2017) gedane handreikingen, die voortkomen uit geobserveerde praktijksituaties waarbij leerlingen autonoom gemotiveerd waren en ‘Deep Learning’ succesvol was, te herkennen.

Een ander aspect van een autonomie ondersteunende context is het gebruik van metacognitie. Hieronder wordt de bewustwording van het eigen handelen en leerproces, met als instrument (zelf)reflectie, verstaan. Volgens Woolfolk (2009) vergroot (zelf)reflectie de ervaren autonomie en vormt dit een belangrijk onderdeel van elke autonomie-ondersteunende context.

De Regionale Dronewedstrijd

Uit het bovenstaande volgt dat het om meer dan alleen het vliegen met Drones gaat. De wedstrijd is niet het uiteindelijke doel, maar de (autonomie-ondersteunende) context, waarbinnen betekenis gegeven wordt aan de beoogde leertaak. Deze leertaak bestaat ook niet, uit het leren vliegen met een drone,  of uit het maken van een obstakel. De leertaak bestaat uit het aanleren van de genoemde 21e -eeuwse vaardigheden.

In de voorbereiding op de drone-wedstrijd hebben leerlingen de vrijheid om keuzes te maken.

Keuzes t.a.v. het te ontwerpen obstakel. Keuzes t.a.v. gebruikte materialen, technieken en vorm. Leerlingen oefenen in het samenwerken, waarbij een planning en afspraken gemaakt moeten worden. Ze ervaren de gevolgen van het wel- of niet nakomen van gemaakte afspraken. Reflecteren hierbij op het eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen van deze keuzes.

Vanaf het begin van het ‘project’, is een toegenomen motivatie, betrokkenheid, groepscohesie en verantwoordelijkheid bij leerlingen te onderscheiden.  Leerlingen werken in hun eigen tijd aan de obstakels en oefenen met het Drone-vliegen.

Om met de taal van de huidige generatie te spreken; ‘De Drone Wedstrijd geeft een positieve vibe’.

Het drone-team van het Willem van Oranje College, te Wijk&Aalburg kijkt uit naar de eerste Regionale Drone-wedstrijd.

 

Erwin de Klerk

Willem van Oranje College

Wijk& Aalburg

 

Bronvermelding

Chin, C., & Brown, D.E.(2000). Learning in Science: a comparison of deep and surface approaches.

Journal of Research in Science Teaching, 37(2), 109-138.

 

Deci, E.L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of

Personality and Social Psychology, 18, 105-115.

 

Martinez, M.R. & McGrath (2014). Deep learning: How eight innovative public schools are

transforming education in the twenty-first century. New York: The New Press.

 

Novak, J.D. (2002. Meaningful learning: the essential factor for conceptual change in limited of

inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learning. Science

Education, 86(4), 548,571

 

Platform Onderwijs2032, (2016). Ons Onderwijs2032.

https:// curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/05/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf

 

SLO. (2019a). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden.

 

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21th Century skills: Learning for life in our time. San Francisco: Jossey

Bass.

 

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K.M., & Deci, E.L. (2004). Motivating persistence,

deep level learning and achievement: The synergistic role of intrinsic-goal content autonomy-

supportive context. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246-260.

 

Voogt, J., & Roblin, N.P. (2010). 21th century skills. Discussienota. Zoetermeer: Kennisnet.