Steeds meer techniekervaringen voor onze leerlingen!

Wat is het fijn, dat er voor de leerlingen in onze regio weer mooie activiteiten opgepakt kunnen worden in het Techniekonderwijs!  Trots vertellen leerlingen in deze nieuwsbrief hoe zij levensecht leren in een hotspot Techniek.

Hoe meer activiteiten voor de leerlingen, hoe duidelijker de vraag wordt naar professionalisering.  Docenten schrijven zich in toenemende mate in voor technische trainingen, die georganiseerd worden door de daarvoor ingerichte werkgroep. Inmiddels hebben zij een nieuwe programmalijnleider, die zich in deze nieuwsbrief aan u voorstelt.

Goed en eigentijds technisch onderwijs vraagt om een kwalitatieve basisinrichting van iedere vmbo-school. Er is al héél wat gebeurd! Resultaten zijn in de scholen zichtbaar. In zulke mooie omgevingen is het fijn leren voor onze leerlingen! De werkgroep is er stevig mee aan de slag. In deze nieuwsbrief vertellen ze er u meer over.

Nu de 7 programmalijnen actief aan de slag zijn in onze regio, willen we ook graag betrokken mensen “van buiten” raadplegen voor goede adviezen. Daarvoor is een klankbordgroep in wording.

Jaarlijks bespreken we met elkaar of onze regio nog dezelfde arbeidsmarktvraag heeft. Het is belangrijk daarop aan te sluiten in de MBO-opleidingen en onze Vmbo-leerlingen goed te laten oriënteren op de belangrijkste werkvelden in onze regio. Lukt het ons om daarmee meer leerlingen te interesseren voor Techniekonderwijs? Kijk tot slot in deze nieuwsbrief naar de actuele doorstroomgegevens.

Voorwoord nieuwsbrief februari

Leerlingen, docenten en bedrijven in actie!

STO-GOAL is weer volop in bedrijf en actie. De eigentijds en innovatief ingerichte leeromgevingen op de vmbo-scholen motiveren leerlingen in het Techniekonderwijs. Het is zeker ook aantrekkelijk voor de vele PO-leerlingen, die zo’n omgeving wel uitdagend vinden en nu in hun keuzeproces zitten. Techniek biedt een mooie toekomst! Kiezen voor Techniekonderwijs geeft volop kansen!

Inmiddels heeft onze regio al een aantal Hotspots actief. De leerlingen leren in een bedrijf. De theorie en de praktijk komen direct bij elkaar. Leerlingen zien waar ze het voor doen, kunnen aan de slag met nieuwe technieken en dat motiveert enorm! De komende periode komen er weer een paar  hotspots bij.   Resultaat van mooie samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waar de leerlingen van mogen genieten.

De docenten zijn in actie met hun eigen scholing: een grote groep techniekinstructeurs uit onze regio volgen met elkaar een leergang in Rotterdam. Ook wordt ingeschreven op vakinhoudelijke cursussen om onze docenten up-to-date te houden. Binnenkort gaat een groep docenten zich stevig professionaliseren op alles wat met computational thinking en programmeren te maken heeft.  Enthousiaste docenten zijn het vertrekpunt. Samenwerken en uitwisselen, van elkaar leren in de werkgroepen staat centraal. Samen komen we verder voor mooier Techniekonderwijs voor onze leerlingen!

Het Primair Onderwijs schrijft volop in voor Technieklessen in het PO ondersteund door het STO-team uit onze regio. We bereiken alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8, maar er worden ook al mooie lesmodulen ontwikkeld voor de groepen 3 en 4. Onbekend maakt onbemind. Maar onze PO-leerlingen vinden de weg naar Techniek héél leuk en leerzaam. Mooie opwarmer voor het vervolg.

De Techniekverwante scholen komen op stoom. Een inhoudelijk mooie inspiratietour heeft vele concrete ideeën aangereikt. Inmiddels hebben vele scholen concrete projectjes opgepakt. In combi met de Nieuwe Leerweg zullen ook deze doelgroep leerlingen de toekomst in de Techniek ontdekken!

In deze nieuwsbrief komen weer een aantal mooie concrete verhalen over de activiteiten binnen STO-GOAL voorbij. Zij dragen bij aan het belang van Sterk Techniek Onderwijs.

Ik wens u veel leesplezier!

Terug- en vooruitblik

Beste STO-belangstellenden,

Op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar is het goed om terug- en vooruit te kijken.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Het afgelopen coronajaar heeft ervoor gezorgd dat veel projecten en initiatieven vertraging of uitstel hebben veroorzaakt, maar desondanks kunnen we blij zijn met wat er allemaal wel gestart en afgerond is.
In onze midterm-review is er uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken op dit moment. En er is veel waar we trots op kunnen zijn.
Zo kunnen we concluderen dat bij veel scholen ‘de basis’ steeds meer op orde is. Er zijn nieuwe machnies aangeschaft en nieuwe technieken hebben hun plek gekregen binnen de techniekprogramma’s. We hebben meerdere nieuwe docenten en instructeurs kunnen benoemen, waardoor de groepsgrootte bij de praktijklessen is afgenomen.
De (bij)scholing van docenten krijgt steeds meer vorm en we zijn blij dat we in februari starten met een gezamenlijke opleiding voor instructeurs in Gorinchem.
In de regio mogen we blij zijn met de ondersteuning en betrokkenheid van het bedrijfsleven en de gemeenten. Er zijn verschillende hotspots gestart binnen de bedrijven, waar leerlingen kunnen oefenen met zaken die binnen een school niet mogelijk zijn.
STO verzorgt binnen de regio voor zeer veel basisscholen een techniekprogramma, waardoor leerlingen er kennis mee kunnen maken. We zien dat de vraag naar ondersteuning erg groot is. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit STO nu docenten basisonderwijs bijscholing ontvangen om op een aantrekkelijk manier zelf technieklessen te geven.
Tot slot kunnen we concluderen dat het aantal leerlingen dat kiest voor techniek in de regio is gestegen, ondanks de leerlingenkrimp. Dit is iets om trots op te zijn!

Natuurlijk zijn er ook zaken die nog verder ontwikkeld moeten worden. De techniekverwante scholen zijn met een inhaalslag bezig en daar zien we nu de eerste vruchten van. Ook de projectgroep ‘programmeren’ krijgt steeds meer vorm: er ontstaat een leerlijn voor programmeren dat toepasbaar is op alle vmbo-scholen en ervoor zorgt dat leerlingen beter de aansluiting met de nieuwe toepassingen als cobots en CNC-machnies begrijpen.
Ook binnen de doorlopende leerlijnen zijn er nog stappen te maken. Er zijn al veel doorlopende leerlijnen met het mbo en de ambitie is om tot een breed aanbod in de regio te komen.

 

Kortom, als penvoerder van deze regio, ben ik dankbaar voor alle inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen van iedereen die in onze regio betrokken is bij STO.

Tot slot wil ik jullie allen hele goede Kerstdagen toewensen en een heel gezond, en hopelijk zeer technisch, 2022 toe.

 

Met vriendelijke groet,

Krijn Redert,
penvoeder STO-GOAL